ER ZIJN TOT HET EINDE

"De echte verbinding voelen met mensen; dat is voor mij heel waardevol."

ANBI-Registratie

VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI). Voor wie geld aan VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. wil nalaten of schenken, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. De gegevens van VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. vindt u hier.

Naam:

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland 's-Hertogenbosch e.o.

In de volksmond bekend onder VPTZ regio Den Bosch.

Fiscaal nummer:

RSIN nummer: 8030.56.072

KvK nummer: 41085541

Contactgegevens:

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ’s-Hertogenbosch e.o.,

Postbus 96, 5240 AB Rosmalen

085-0025310

info@vptzregiodenbosch.nl

www.vptzregiodenbosch.nl

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van stichting VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.

Op de pagina Over ons vindt u de samenstelling van het huidige bestuur.

Beleidsplan:

Voor de jaren 2016-2020 heeft de stichting een Meerjarenbeleidsplan opgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is onderdeel van de beleidscyclus, net als het jaarlijkse jaarplan met begroting. Daarbij is het van belang om terug te kijken op de afgelopen periode, maar vooral om de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te bezien en de concrete vertaling daarvan naar VPTZ 's-Hertogenbosch e.o.

Het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan kunt u downloaden op de pagina Downloads.

Beloningsbeleid:

VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. volgt voor haar betaalde medewerker de ‘CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg’. De bestuursleden van VPTZ Nederland ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfskosten. De vrijwilligers ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte reiskosten en onkosten. Daarnaast is er periodiek een vrijwilligersuitje en maken ze aanspraak op professionalisering. Zie daarvoor ook de Jaarrekening. Deze is te vinden op de pagina Downloads.

Doelstelling:

(statuten 18 februari 1999)

‘Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ’s-Hertogenbosch e.o. heeft ten doel het mensen mede mogelijk te maken thuis te sterven, door zorg, hulp en ondersteuning te bieden aan de thuis stervenden en hun verwanten binnen 's-Hertogenbosch en directe omgeving, zulks in de ruimste zin des woords’.

De vrijwilligers, ingezet via Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 's-Hertogenbosch e.o. onthouden zich van taken die zijn voorbehouden aan medici en/of verpleegkundigen en onthouden zich van het aanbieden van alternatieve behandelingen.

Het bestuur van VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. is verantwoordelijk voor passende begeleiding en opleiding van de vrijwilligers en coördinatoren.

De vrijwilliger verleent hulp aan de cliënt/mantelzorger in de thuissituatie. Als thuissituatie wordt ook gezien inwonend bij familie, wonen in een zorgcentrum, verpleeghuis of in een andere zorginstelling. Hulp verlenen in het ziekenhuis komt incidenteel voor.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Het meest recente jaarverslag vindt u op de pagina Downloads.

Financiële verantwoording:

De stichting VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording hiervan terug.

De jaarrekening kunt u downloaden op de pagina Downloads.